Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepaling

1. Onder Cahec Global wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Cahec Global

2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten tussen Cahec Global en haar kopers.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Cahec Global uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Koper met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en Cahec Global.

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen in mailingen, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.

2. Kortingscodes zijn niet in combinatie met andere aanbiedingen en kortingen te gebruiken en er mag slechts 1 kortingscode per bestelling gebruikt worden.

Artikel 4: Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk bestelling doet, tenzij Cahec Global binnen 24 uur na bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren.

Artikel 5: Prijzen

1. Alle inkoopprijzen zijn exclusief B.T.W. en in Euro’s (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Cahec Global geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk.

3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Cahec Global gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

Artikel 6: Betaling

1. Alle betalingen dienen vooraf te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken met Cahec Global.

2. Indien er een betalingstermijn is afgesproken en de koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Cahec Global op koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan Cahec Global een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde 3 maandse Euribor-rente, met een minimum van 8,5%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.

3. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.

4. Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Cahec Global krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door Cahec Global aan koper geleverde producten blijft bij Cahec Global zolang koper de vorderingen van Cahec Global ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van Cahec Global wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Cahec Global is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van koper.

2. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen.

Artikel 8: Levering door Cahec Global, levertijd, risico

1. De bestellingen zullen door Cahec Global, worden geleverd binnen de levertijd zoals aangegeven op de website. Cahec Global heeft te allen tijde het recht de levertijd te wijzigen. Cahec Global is verplicht een wijziging per mail aan te geven bij de koper.

2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Cahec Globals en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient Cahec Global, met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.3. Cahec Global is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen. Cahec Global is verplicht om een track & trace code te voorzien aan de koper bij het verzenden van een bestellingen die €250 excl. Btw of meer bedraagt.

3. Cahec Global brengt €6,75 excl. BTW in rekening voor elke 10KG vrachtgewicht.

4. Koper draagt het volledige risico voor alle zendingen. Als producten of een volledige zending verloren gaat is dit geheel voor rekening van de koper en is Cahec Global niet verplicht de producten te vervangen of vergoeden. Als het verloren gaan van de zending specifiek is toe te wijden aan Cahec Global, is Cahec Global verplicht de producten te vervangen of vergoeden.

Artikel 9: Levering door derde-toeleverancier

1. Cahec Global is bevoegd om gebruik te maken van door Cahec Global aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal Cahec Global de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

2. De derde-toeleverancier levert de via Cahec Global te betalen producten rechtstreeks aan koper. In voorkomende gevallen kan koper rechtstreeks bij Cahec Global de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling van Cahec Global plaatsvinden.

3. Cahec Global is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. Cahec Global zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.

Artikel 10: Reclames op door Cahec Global geleverde producten

1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door Cahec Global geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.

2. Reclames te zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 48 uur na leveringsdatum, bij Cahec Global te worden gemeld. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Cahec Global slechts in behandeling genomen indien zij binnen 48 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Cahec Global zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.

3. Indien de koper op één zending meer dan drie manco’s heeft, zal Cahec Global de manco’s alsnog kostenvrij naleveren. Uitzondering hierop zijn manco’s ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan Cahec Global door leverancier en/of fabrikant om wat voor reden dan ook.

4. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.

5. Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Cahec Global.

6. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Cahec Global. Artikelen worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.

Artikel 11: Overmacht

1. Cahec Global is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

2. Indien Cahec Global door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij Cahec Global ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Cahec Global het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.

3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12: Ontbinding

1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Cahec Global gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Cahec Global toekomende rechten.

2. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Cahec Global nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Cahec Global voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

3. Alle vorderingen van Cahec Global zijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Cahec Global heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Cahec Global aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid Cahec Global.

2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.

3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Cahec Global voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper Cahec Global tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 14: Overige verplichtingen van koper

1. Koper is verplicht Cahec Global onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Artikel 15: Wijzigingen

1. Deze Algemen Voorwaarden kunnen door Cahec Global worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de overeenkomsten tussen Cahec Global en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Cahec Global en haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Cahec Global of, zulks ter keuze van Cahec Global, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.

 

Artikel 17: Bestellen als consument

1. Cahec Global is een groothandel die ook levert aan consumenten. Als consument wordt u aan de zelfde regelgeving gehouden als bedrijven. Als u bij onze groothandel besteld positioneert u zich als bedrijf en ziet u af van alle consumentenrechten over uw aankoop.

2. Als consument kunt u maximaal bestellen voor €500 excl. btw per bestelling.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Icon pack by Icons8
Paid filled icon credits